Komplexné riadenie všetkých procesov v priebehu prípravy, realizácie a kontroly projektu Projektový manažment

slide1
slide2
slide3
slide4

Čo je projektový manažment?

Projektový manažment je proces vyhľadávania, výberu, plánovania, organizovania, riadenia, kontroly a využívania zdrojov pre úspešné dokončenie špecifických cieľov projekte.

Hlavnou úlohou projektového manažmentu je splniť všetky požiadavky projektu pri dodržaní predpísaných obmedzení. Typickými obmedzeniami sú zameranie projektu, cena, kvalita a časový harmonogram projektu. Vedľajším a zároveň ambicióznejším cieľom projektového manažmentu je racionálne využitie rezerv a zdrojov pre úspech projektu.


Aké úlohy má projektový manažment?

Plánovanie projektu

Plán projektu je neoddeliteľnou a progresívnou súčasťou projektového manažmentu, ktorý sa počas realizácie projektu sa stále zdokonaľuje a vylepšuje a reaguje na aktuálny stav.

Základné ciele projektu musia byť definované a prevedené do konkrétnych výstupov a produktov.


Organizovanie projektu

Je nevyhnutnosťou aby konkrétne úlohy spravovali odborne zdatní profesanti, s konkrétnou zodpovednosťou, na základe písomných dohôd.

Organizácia projektu musí byť prehľadná, jasná s dôrazom na širšie vzťahy.


Vytváranie tímu k projektu

Kľúčovým faktorom úspechu je motivovaný je tím, s jasnou stratégiou a vzájomnou zastupiteľnosťou.


Organizácia a vedenie stretnutí

Organizácia a vedenie stretnutí musí byť profesionálne s jasným zámerom a písomným výstupom, ktorý je dôležitým dokumentom pre prípadné riešenia sporov.

Tieto stretnutia okrem zmluvných záväzkov sledujú aj prípadné zmeny, ktoré vyplynú z priebehu projektu.


Monitoring a evalvácia

Nevyhnutnosťou pre dosiahnutie kvality, je sústavný monitoring progresu práce, technologických postupov, ako aj hodnotenie procesu a kvality produktov. Dôraz v tejto oblasti je nevyhnutný a žiadúci.


Administrácia a finančný manažment

Administratívna stránka projektovej práce, obzvlášť finančný manažment projektu, sa ako súčasť projektového manažmentu nesmie podceňovať. Už na začiatku práce na projekte musia mať partneri určený prehľadný systém vypracovania správ, zmien, úprav a jasné dohody.