Komplexné riadenie všetkých procesov v priebehu prípravy, realizácie a kontroly projektu
Projektový manažment

slide1
slide2
slide3
slide4

Analýza investičného zámeru

» výber a posúdenie akvizície
» prieskum konkurenčného prostredia
» zozbieranie informácií pre strategické rozhodovanie
» preverenie právneho stavu
» preverenie možností územného plánu
» zabezpečenie posudkov a expertíz
» komunikácia s úradmi a inštitúciamiPríprava projektu

» pred-projektová príprava
» kontrola úplnosti a správnosti projektovej dokumentácie
» finančná analýza projektu a vypracovanie cash-flow
» vypracovanie časového a finančného plánu
» zabezpečenie potrebných povolení
» vypracovanie tendrovej dokumentácie
» riadenie výberových konaní
» asistencia resp. úplné zabezpečenie zmluvných vzťahovRealizácia projektu

» odovzdanie resp. prevzatie staveniska
» koordinácia a riadenie stavebných prác
» výkon činnosti technického dozoru investora resp. stavbyvedúceho
» zmenové konania
» finančná kontrola aktuálnej prestavanosti
» administrácia priebehu stavebných činností
» zabezpečenie funkčných a komplexných skúšok
» riadenie preberacieho konania
» zabezpečenie kolaudačných povolení
» koordinátor BOZP na stavbePo-realizačná fáza ( Post-construction management )

» dohľad a kontrola odstránenia vád a nedorobkov
» reklamačné konania
» konečné vyúčtovanie nákladovOdborné poradenstvo

» činnosť stavebného experta pre banku
» technicko – finančný audit v ktoromkoľvek stupni vypracovania projektu
» krízový manažment
» eliminovanie rizík
» optimalizácia nákladov
» optimalizácia kvality
» vypracovanie kontrolných a skúšobných plánov
» kontrola kvality
» posúdenie zmluvných vzťahov
» iné konzultačno – poradenské služby